Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19

Người đăng: Lê Thị Thủy Ngày đăng: 20:16 | 25/01 Lượt xem: 382

UBND tỉnh vừa ban hành công văn 549 ngày 24/1/2022 yêu cầu các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được UBND tỉnh chỉ đạo, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động đã được Trung ương và UBND tỉnh ban hành theo hướng đơn giản quy trình, thủ tục, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, người lao động dễ dàng thực hiện; đồng thời kiểm tra, giám sát để bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng. 

Rà soát, kiểm soát chặt chẽ việc tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính trên tinh thần quán triệt và tuân thủ triệt để các yêu cầu, tiêu chí đặt ra trong các Nghị quyết của Chính phủ. Rà soát, đánh giá toàn bộ các quy định về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh các phương án giảm phí, lệ phí phù hợp với quy định của pháp luật. 

Đồng thời, yêu cầu Tổ trưởng các Tổ công tác của Ban chỉ đạo phục hồi sản xuất, kinh doanh và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (thành lập tại Quyết định số 3091/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh) tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh; hướng dẫn, thẩm định phương án sản xuất, kinh doanh và phòng chống dịch của các doanh nghiệp tại các khu vực, địa bàn phụ trách; tổ chức kiểm tra việc phòng chống dịch của doanh nghiệp khi thực hiện sản xuất, kinh doanh theo các hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh. 

Chủ động tiếp nhận thông tin, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư để xử lý hoặc đề xuất, tham mưu hướng xử lý trực tiếp cho Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc thông qua cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo (Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 đã được Trung ương và UBND tỉnh ban hành (Nghị quyết 126/NQCP ngày 08/10/2021, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 14/7/2021, Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 24/7/2021,…).

Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm rà soát, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các hoạt động giao thông, vận tải liên tỉnh, lưu thông hàng hóa để các dịch vụ vận tải được thông suốt và bảo đảm liên tục chuỗi cung ứng sản xuất theo tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; yêu cầu các doanh nghiệp vận tải niêm yết công khai, minh bạch giá cước vận tải, nhất là vận tải biển; đồng thời vận động, đề nghị các doanh nghiệp giảm giá cước vận tải để chia sẻ khó khăn tài chính với cộng đồng doanh nghiệp.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh các giải pháp nhằm khôi phục thị trường du lịch, xây dựng phương án, chuẩn bị tốt các điều kiện đón khách du lịch sau khi dịch bệnh được kiểm soát; tổ chức thực hiện hiệu quả, an toàn năm du lịch quốc gia (năm 2022) tại Quảng Nam.

Sở Công Thương chủ trì tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương sửa đổi các điều kiện của các chính sách liên quan đến giảm giá điện, giảm tiền điện để mở rộng đối tượng doanh nghiệp, người dân được hỗ trợ (hiện nay các chính sách quy định đối tượng được hưởng cơ chế hỗ trợ phải nằm trong địa bàn thực hiện giản cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh); chú trọng đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp về thương mại điện tử, tìm đầu ra cho sản phẩm. 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí và các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền về các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh tuyên truyền về các dịch vụ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp và các trang tư vấn pháp luật trực tuyến của các Sở, ngành; nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh về chủ trương, cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số. 

Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh tiếp tục làm việc, đôn đốc chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cửa khẩu, cảng biển trên địa bàn tỉnh xem xét cân đối các nguồn lực để điều chỉnh giá cho thuê đất phù hợp, giảm các loại phí hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng để chia sẻ khó khăn tài chính với doanh nghiệp. 

Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm kịp thời triển khai các chính sách về giãn, giảm thuế và tiền thuê đất sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành và kịp thời ban hành các Quyết định miễn thuế, giảm thuế cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Quảng Nam rà soát những chính sách hỗ trợ của Chính phủ về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, kiến nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính có những điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế để doanh nghiệp dễ tiếp cận, áp dụng. 

Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc hệ thống các Ngân hàng Thương mại, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm phí, giữ nguyên nhóm nợ hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đồng thời kêu gọi, khuyến khích các tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tăng cường tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay, đơn giản hóa thủ tục hành chính để tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng cho doanh nghiệp. 

Chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức triển khai thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc đối với người lao động, vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh, đảm bảo tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và đảm bảo các quy định hiện hành.

Đề nghị Công ty Điện lực Quảng Nam tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các chính sách về hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định của Chính phủ, Bộ Công Thương, đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công cho các Sở, Ban, ngành, địa phương tại Quyết định số 3091/QĐ-UBND, Quyết định số 3093/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh. Định kỳ trước ngày 30 của tháng cuối quý tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Tham mưu UBND tỉnh Chương trình phục hồi kinh tế giai đoạn 2022-2023 gắn với "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch bệnh Covid-19” sau khi Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022-2023 của Chính phủ được phê duyệt để đồng bộ và phù hợp với các giải pháp, chính sách của Trung ương./.

File đính kèm: Công văn


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên kết

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

0000690702

 

Chuyên trang tuyên truyền Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)